Ett modernt brandsläckningsmedel för framtiden

Novec är en brandhämmande gas som bildas av grundämnena kol, fluor och syre. Branden slocknar genom värmeabsorption – gasen gör att det inte blir tillräckligt varmt och elden självdör.

Novec är den nya typ av släckningsmedel som används istället för miljögiftiga halogener. Lösningen har i princip ingen negativ påverkan på miljön och kan släcka bränder mycket snabbt.

Bra alternativ för människa och miljö

Novec innehåller varken brom eller klor och har därmed ingen påverkan på ozonlagret. Den atmosfäriska livslängden uppskattas till 3-5 dygn vilket innebär att lösningen inte har någon mätbar inverkan på klimatförändringen. Det närmaste kemiska alternativet har en livslängd på 33-36 år. Egenskaperna säkerställer att Novec representerar en verkligt hållbar teknik.

När en brand uppstår i en känslig miljö som t.ex. serverrum, datahallar, museer och andra känsliga miljöer, kan ett släcksystem ibland vara lika skadligt som själva branden. Därför används i dessa miljöer Novec som använder en inert kolbaserad kemikalie som kraftigt bekämpar brand men är helt säker för egendom, människor och miljö. Den ser ut som vatten men orsakar inte den skada som normalt förknippas med vatten eftersom den inte innehåller fukt. Resultatet är mindre påverkan på gods och utrustning och lägre kostnader för återställande av verksamheten.

Tester kring akut toxicitet har visat att lösningen är säker vid slutanvändnings-koncentrationer. Den effektiva exponeringsgränsen är större än 10% för både akut inhalationsexponering och hjärtkänslighet. Ingen observerad negativ effekt har noterats vilket innebär att det är säkert att använda med goda säkerhetsmarginaler (upp till 100%).

Användningsområden

Trots att Novec har låg kokpunkt, kan lösningen effektivt förångas över ett brett spektrum av temperaturer. Det är därför ett bra alternativ för att skydda de flesta miljöer som traditionellt har skyddats med halon. Särskilt fördelaktigt blir det i marina applikationer i miljöer där höga säkerhetsmarginaler och långsiktig hållbarhet är viktiga egenskaper.

Novec är flytande vid transport och blir till gas först när en brand uppstår. Det gör att det är enkelt att transportera och att man på ett enkelt sätt kan fylla på med ny lösning direkt efter ett larm.

Novec leder inte elektricitet och påverkar heller inte material som papper eller bomull. Egenskaperna gör att Novec är ett utmärkt alternativ för bland annat:

  • Datahallar/ serverrum
  • Kontrollrum
  • Maskinrum
  • Transformatorrum
  • Arkiv och bibliotek

När skall man inte använda Novec?

Om det finns risk för att brandtemperaturen blir extremt hög, bör man fundera på alternativ till Novec. Detta pga att extremt höga brandtemperaturer ger upphov till att skadliga restprodukter kan skapas.

Rätt lösning

Racktech har mångårig erfarenhet installationer av olika typer av brandsläckningssystem. Vi är helt leverantörsoberoende och vi söker alltid den optimala lösningen utefter varje kunds behov. Läs mer om fasta släcksystem och om Racktech.

Vi strävar alltid för att skapa en lösning som är kostnadseffektiv och hållbar över tid. Hur ser lokalen ut som ska skyddas? Vad skall skyddas idag och i framtiden? Finns det ett befintligt system för brandskydd som kan utnyttjas? Riskanalys – var finns det risk att brand kan uppstå och hur kan riskerna minimeras?

RackTech har erfarenhet och kunskap att skapa en optimal lösning för er miljö.

Välkommen att kontakta oss!


Ladda ner PDF

Kontakta oss för mer information och prisuppgift